21 Ekim 2012 Pazar

LİSE 12 ELEMENTLER KİMYASI SORULARELEMENTLER KİMYASI SORULAR

1)l. Kuvars
   ll. Hematit
      lll. Boraks
Yukarıda verilenlerden hangileri birer mineraldir?
A) Yalnız l        B) Yalnız ll               C)lvel|
    D) lve lll                     E) l, llve lll

2) Ağır su ile ilgili;
 |. ²₁H izotopunun 160 ile oluşturduğu  sudur.
 ll. Elektroliz edilebilir.
 lll. Organizmalar tarafından tüketilmez, zehirlidir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız l         B) Yalnız ll            C) l ve lll
            D) llve lll              E) l, |l ve lll
3)Fe+3iyonunun elektron dizilimi aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir? (₁₈Ar, ₂₆Fe)

A) [Ar] 4s23d3      B) [Ar] 3d5   C) [Ar] 4s13d4                          D) [Ar] 3d3              E) [Ar] 4s23d2    

4) Aşağıda verilen geçiş elementlerinden hangisi asit    çözeltilerinden H, gazı çıkaramaz?
     
      A)Sc   B)V  C)Mn    D)Zn   E)Cu
5) Civanın diğer metaller ile yaptığı alaşımların genel  adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bronz      B)Amalgam         C) Pirinç
D) Porselen          E)Bazalt

6)Halojenlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
A) Metaller i!e tuz oluşturur.
B) Hidrojenli bileşikleri asidik özellik gösterirler.
C) En aktif ametal grubudur.
D) Dezenfektan olarak kullanılırlar.
E) Tümü, kararlı bileşiklerinde -1 ile +7 değerliklerini  alabilir.

7) Aşağıda verilen maddelerden hangisinin yapısında  klor bulunmaz?
A) Ağartıcı çamaşır suyu
B) Sofra tuzu
C) PVC
D) Teflon
E) Kloroform


8) Geçiş elementleri ile ilgili;
l. Tamamı metaldir.
ll. Değerlik elektronları s ve p orbitallerinde bulunur
lll. Bileşiklerinde birden fazla (+)değerlik alabilirler.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız l       B) l ve ll      C) l ve lll
D) ll ve lll           E) l, ll  ve lll

9) Geçiş elementleri lle ilgi!i;
l. Aktiflikleri s ve p blok metalleri arasındadır.
ll. lsı ve elektrik akımını iletirler.
lll. Periyodik cetvelde d bloğunda bulunurlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız l          B) l ve ll             C) l ve lll
D) l| ve lll        E) ,l, ll ve lll

10) Yüksek fırında elde edilen ham demir, Bessemer  yöntemi ile çeliğe dönüştürülür.
Bu yöntemin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demirin özkütlesini azaltmak
B) Demirin içindeki karbonu azaltarak kırılganlığını
engellemek
C) Demiri daha sert ve kırılgan olmasını sağlamak
D) Demirin elektrik iletkenliğini artırmak
E) içindeki silisyum oranını artırmak
11) Aşağıdakilerden hangisi ozona (O) ait bir özellik   değildir?
A) Atmosferde UV ışınlarını soğurur.
B) Su arıtımında dezenfeksiyon etkisine sahiptir.
C) Kapalı alanlarda havayı temizlemek için kullanılır
D) Çok kuvvetli bir indirgendir.
E) Ozonizatör denilen alet ile O'den elde edilebilir.
12) Aşağıda verilen oksijenli bileşiklerden hangisinin ait olduğu sınıf yanlış verilmiştir?
(H ₁₃Al,₁₆ S, ₂₀Ca, ₃₇Rb)
      Bilesik           oksii türü
A) HO₂                      Peroksit
B) CaO                Nötr oksit
C) SO₂                       Asit oksit
D) AlO               Amfoter oksit
E) RbO               Süper oksit

13) Aşağıdaki elementlerden hangisinin doğada allotropları     vardır?
A)H     B)He    C)Ne    D)P      E)F

14)  Azotun bileşiklerinde ve köklerinde aldığı yükseltgenme basamağı değerlerine göre küçükten büyüğe   aşağıdaki gibi sıralanmıştır.
NH, NO, NO, NH₄⁺, NO₃⁻

Buna göre bu sıralamada yanlış yerde bulunan
madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) NH₃        B) NO    C) NO   D) NH₄⁺      E)NO₃⁻
15) N + 3H₂                  2NH(g) (380C ve 200 Atm)
Amonyak eldesi verilen denklemdeki gibi endüstride   elde edilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Haber-Bosch yöntemi olarak bilinir.
B) NH, gübre yapımında kullanılır.
C) N'nin tepkime eğilimi çok az olduğundan yüksek  sıcaklık ve basınçta gerçekleşir,
D) NH, patlayıcı maddelerde kullanılır.
E) NH, gülme gazı o|arak da bilinir.
16) "Yarı iletken elementlere az miktarda katkı maddesi (başka bir element) eklenerek elektrik iletkenliğini artırma işlemine ................ denir.''
Yukarıda verilen tanım aşağıdaki kavramlardan
hangisine aittir?

A) Fulleren         B) Doplama    C) Bağlama               D) Fraksiyonlu iletkenlik    E)Depolanma

17) Aşağıdakilerden hangisi Bor elementinin kullanım   alanı değildir?

A) Isıya dayanıklı cam yapımında kullanılır.
B) Deterjanlarda, yumuşatıcı ve mikrop öldürücü olarak  kullanılır.
o) Metalurjide demir ile karışarak borlu  çelik
yapımında kullanılır.
D) Kolay yanması gereken maddelerde tutuşturucu
olarak kullanılır.
E) Füzelerde yakıt olarak kullanılır.
18) Alüminyum için verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Amfoter metaldir.
B) Bileşiklerinde +3 ve -5 değerliklerini alır.
C) Boksit (AlO.H0) mineralinden elde edilir.
D) Alaşımları genelde hafif ve dayanıklıdır.
E) Yerkabuğunda en çok bulunan 3. elementtir.
19) Silisyum ile ilgili;
I.Oksijenden sonra yerkabuğunda en bol bulunan
elementtir.
II.Yarımetaldir..
III. Doğada serbest halde bulunmaz.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I    B) Yalnız II  C) Yalnız III
D) I ve III             E) I,II ve III
20 I. Hematit
     II. Limonit
     III. Boraks
Yukarıdakilerden hangileri demir elementinin minerallerindendir?
A) Yalnız I         B) Yalnız ll    C) l ve ll
        D) l ve lll           E) l, ll ve lll
21) Çelik üretiminde kullanılan.............. yöntemi;
kolaylığı ve büyük miktarlardaki dönüşümleri için daha kısa zaman gerektirmesi nedeniyle çelik üretiminde en çok tercih edilen yöntemdir. Ham demirdeki karbon oranı düşürülerek silisyum gibi safsızlıklar uzaklaştırılır. Fosfor ve kükürt oranı yüksek olan ham demire bu yöntem uygulanamaz.
Yukarıdaki metinde boşluğa gelecek uygun
seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asidik Bessemer          B) Haber – Bosch                 C) Vulkanizasyon    D) Yüksek fırın     E)Ozonizatör

22) Aşağıdakilerden hangisi nanoteknolojinin uygulama alanlarındaki olumlu sonuçlardan biri
değildir?
A) Elektronik aletlerin işlevleri artmıştır,
B) Elektronik aletlerin boyutları büyümüştür.
C) Kuvvetli mikroskoplarda çözünürlük artmıştır.
D) Tıp alanında noktasal tedaviye imkan sağlamıştır.
E) Kumaşlara, yanmazlık, leke tutmazlık, su geçirmezlik   özellikleri kazandırılmıştır.

23) Allotroplar için;
l. Fiziksel özellikleri farklıdır.
ll. Kimyasal tepkimeye girme eğilimleri farklıdır
lll. Molekül geometrileri aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız l      B) Yalnız ll         C) l ve II
         D) ll ve lll                    E) I ve lll

24) Karbonun önemli bileşiklerinden karbonmonoksit (CO) ve karbondioksit (CO) için aşağıda verilen  özelliklerden hangisi yanlıştır?
A) CO, çok zehirlidir.
B) CO atmosferde sera etkisi yaparak küresel
ısınmaya neden olur.
C) CO suda çözünerek asite dönüşür.
D) CO, yeşil bitkiler tarafından O'ye dönüştürülür.
E) CO yanıcı bir gazdır.

25) İnsan vücudunda O, hemoglobindeki Fe²ye bağlanarak taşınır.
0 nin yerine geçerek Fe² tarafından taşınan ve
vücudu zehirleyerek ölümlere neden olan gaz
aşağıdakilerden hangisidir?
A)C    B)CO     C)CO     D)HCO     E)CH


26) Aşağıda verilen elementlerden hangisi doğada
serbest halde bulunamaz?
A)O     B)Au  C)Na    D)He    E)Ag

27) Aşağıda verilen 3A grubu elementlerinden hangisi  metal değildir?
A) Tl   B)Al   C)B   D) Ga  E) In

28) Na(k) +HO(s) ?
Yukarıda verilen tepkimenin ürünler tarafı
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) NaOH(suda) + 2H(suda)
B) NaH(suda) +1\2O(g)
C) NaO(suda) + H(g)
D) NaOH(suda) + HO
E) NaOH(suda) +1\2H(g)

29) Yeraltı ve yerüstü sularının fosfatlar ve nitratlar
bakımından uzun vadede aşırı zenginleşmemesi
için alınabilecek önlemler;
|. Kolayca parçalanabilen deterjan üretimi yapmak
ll. Lağım sularının arıtma tesislerinde işlenmesi
sırasında fosfatın ve nitratın uzaklaştırılması
lll. Toprak türüne göre gübreleme yapmak
hangilerinde doğru verilmiştir?

A) Yalnız ll       B) l ve ll         C) II ve III
  D) l ve lll                         E) l, ll ve lll

30) Toprak alkali metalleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Temel hal elektron dizilimleri ns² ile sonlanır.
B) Oksijenli bileşikleri bazik özellik gösterir.
C) Toprakta bol bulunurlar.
D) Gruplarında aşağıya inildikçe iyonlaşma enerjileri artar.
E) X(OH) formülünde baz oluştururlar.

31) Aşağıda Na metalinin yaptığı bileşiklerden hangisinin  yaygın adı yanlış verilmiştir?

     Bileşik                    Yaygın adı
A) NaHCO₃                       Kabartma tozu
B) NaOH                    Çamaşır sodası
C) NaCI                     Sofra tuzu
D) NaSO.10HO       Glauber tuzu
E) NaCO                  Soda

32) Silisyum (Si) ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Oksijenden sonra yerkabuğunda en bol bulunan
elementtir.
B) Yarı iletkendir.
C) Kumun yapısında bulunur,
D) Doğada serbest halde bulunabilir.
E) Yüksek saflıktaki silisyum, uçucu bileşiklerinden
ve süblimleştirme ile elde edilir.
33) Hidrojenle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
A)Evrende en bol bulunan elementtir.
B)Renksiz, kokusuz, tatsız ve zehirsizdir.
C)Tabiatta hidrojen, döteryum ve trityum olmak
üzere üç allotropu vardır.
D) Çok iyi bir yakıttır.
E) Endüstride kızgın kok kömürü üzerinden su buharı  geçirilerek elde edilir.

34) l- Yakut
      ll- Safir
      lll- Topaz
Yukarıdakilerden hangileri alüminyumun doğal
formlarıdır?

A) Yalnız ll          B) l ve ll      C) ll ve lll
            D) l ve lll             E) l, ll ve lll

35) I-Elmas
      II- Grafit
      III- Fulleren
      IV- Trityum
Yukarıdakilerden hangileri karbonun
allotropudur?
A) I ve II      B)I, II ve IV       C) II,III ve IV
D) I,II ve III          E) I,II,III ve IV

36) Hidrojenin en faz|a kullanıldığı alan aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Sıcak hava balonlarında havayı ısıtmak için
B) Amonyak (NH) üretimi
C) Enerji üretimi
D) Doymuş yağ yapımı
E) Su üretimi

37) - Hiçbir maddenin ve enerjinin bulunmadığı, içinde evrenin geniş|ediği sonsuz varsayılan mekana  ........1........, denir.
_ Gök cisimleri arasında yer alan sonsuz, madde ve enerji bakımından seyreltik bölgeye ...2...denir.
- Sınırları belli olan uzay parçasına ....3.....  denir
Yukarıdaki cümlelerde boşluklara aşağıdakilerden
hangisinin gelmesi uygundur?

      1                  2                     3     
A)boşluk          uzay             uzam
B)boşluk          uzam           uzay 
C)uzay             uzam           boşluk
D)uzay             boşluk         uzam
E)uzam            uzay            boşluk

38)Aşağıdakilerden hangisi bir demir minerali değildir?
A)Arjantit       B)Hematit         C)Manyetit       D)Limonit            E)Siderit39) Alaşımlar genelde kendisini oluşturan metallere göre, daha sert ve dayanıklı, elektriksel direnci daha büyük ve korozyona daha dayanıklı maddelerdir.
Buna göre alaşımlarla ilgili;
l. Köprü taşıyan halatların yapımında kullanılır.
ll. Elektrik kablosu yapımında kullanılır.
lll, Köprüyü taşıyan ayakların yapımında kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız l       B) Yalnız ll      C) Yalnız lll
     D) I ve lll                    E) ll ve lll

40)Monel, günlük hayatta kullandığımız metal paraların yapıldığı alaşımdır, yapısında bakır, nikel ve çok az miktarda mangan bulunur.
Paranın, korozyona karşı direncini nikel, sertliğini
mangan, ekonomik değerinin az olmasını ise bakır
sağlar.
Bu bilgiye göre alaşım|arın yapılma amaçları ile
ilgili aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılamaz?
A) Daha sert malzeme üretmek
B) Maliyeti düşük malzeme üretmek
C) Isıl işlemlere uygun malzeme üretmek
D) Malzemeyi dış etkilere karşı korumak
E) Korozyona dayanıklı malzeme üretmek

41) Element ve bu elementlerin doğadaki allotropları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
    Element         Allotrop
A) Hidrojen        Döteryum - Trityum
B) Oksijen         O₂  -O
C) Karbon          Grafit - Fulleren
D) Fosfor           Kırmızı fosfor - Siyah fosfor
E) Kükürt           Monoklin kükürt - Rombik kükürt

42) Aşağıda verilen kimyasal tepkimelerden hangisinin sonucunda hidrojen oluşmaz?
A) Sodyum metalinin su ile tepkimesi
B) Metanın yanması
C) Metanın su buharı ile tepkimesi
D) Suyun elektrolizi
E) Kızgın demirin su buharı ile tepkimesi

43)Evrende hidrojenden sonraki en bol bulunan element aşağıdakilerden hangisidir?
A) He        B) C       C) N       D) O       E) ₅₆Fe

44) Yıldızların kendi içlerinde oluşabilen, atom
numarası en büyük olan element aşağıdakilerden
hangisidir?
A) C   B) ₁₄Si  C) ₅₆Fe   D)₃₆ Kr   E) ₈₆Rn

45) l. floresan lamba
      ll. Diş dolgusu
      III. Termometre
Yukarıdaki maddelerden hangisinin yapımında cıva bulunur?
A)Yalnız I    B)Yalnız II      C)Yalnız lll
D)l ve ll         E) l, ll ve III

46) Aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu çözeltisi asidik değildir?
A)HCl    B)CHCOOH    C)AlCl
      D)CaCl       E)CO

47) l. Büyük Patlamayı izleyen hızlı büyüme sırasında evrende sadece fotonlar vardı.
ll. İlk olarak kuarklar, gluonlar, elektronlar ve
nötrinolar oluştu.
lll. Proton ve nötronların oluşumundan sonra
ilk olarak Lityum çekirdeği oluştu.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I    B) l ve lll    C) Yalnız ll                      D) l ve ll             E) ll ve lll

48) Büyük Patlama teorisi ile ilgili;
l. Tüm evrenin, tek bir noktanın patlamasıyla
yoktan meydana geldiğini ortaya koyan bilimsel
bir teoridir.
II. Evrenin bir noktanın patlaması ile oluştuğunu
kabul eder,
lll. Evren olağanüstü bir dengenin sonucunda
meydana geldi.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız l    B) Yalnız ll     C)Yalnız III                    D) lve ll          E) l, llve lll

49) Alaşımlar ile ilgili aşağıda verilen cümlelerden
hangisinin doğruluğu kesindir?

A) Homojen karışımlardır.
B) En az bir bileşeni metaldir.
C) Metal - metal karışımlarıdır.
D) Sertlikleri bileşenlerinin sertliğinden azdır.
E) Erime noktaları bileşenlerinin erime noktalarından  düşüktür.

50) Grafit ve elmas ile ilgili;
l. Karbon elementinin allotroplarıdır.
ll. Elektriği iletmezler.
lll. Grafit, elmasa göre daha yumuşaktır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız l    B) Yalnız ll      C) l ve ll
D) lve lll      E) l, llve lll


20 Ekim 2012 Cumartesi

12.sınıf elementler kimyası sorular-2


ELEMENTLER KİMYASI SORULAR
Aşağıdaki cümleleri doğru(D) yanlış(Y) olarak sınıflandırınız.                                                                                                                        1) Büyük patlamadan hemen sonra ilk olarak 1H, 2He, 3Li elementleri oluşmuştur.(……..)
     2) Büyük patlama, bir defada olmuş ve bunun  sonucunda evren sürekli genişlemektedir.(…….)
3) Büyük patlamadan sonra ilk kez oluşan atom altı  parçacıkları ağır elementleri oluşturmuştur.(…….)
4) Enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması   durumuna süpernova denir.(…….)
5) Alaşım ile daha yumuşak ve kolay işlenebilir  maddeler elde edilir.(……..)
6) Hidrojen diğer enerji kaynaklarından elde edildiği  için ikincil enerji kaynağıdır.(…….)
7) Borun bir özelliği renkli ve ısıya dayanıklı cam  yapımında kullanılmasıdır.(……..)
8) Fulleren karbonun doğal allotroplarından    biridir.(….)
9) Yarı iletken malzemelerin iletkenliğini artırmak  için doplama işlemi yapılır.(……..)
10) 6A grubuna filiz yapan anlamına  gelen kalkojenler denir.(……..)

TEST -1                                                                                                                                                                                                                      1) Aşağıdaki geçiş metallerinden hangisinin  kullanım alanı  yanlış verilmiştir?                                                        
  Geçiş metali        Kullanım alanı                           
               A)   Mn                      Çelik üretimi
               B)   Ni                        Metal kaplama
               C)   Cr                        Alaşım oluşturma
               D)   Zn                       Mücevherat yapımı                                        
 E)   Cu                       Elektrik kabloları yapımı
2) Aşağıdakilerden hangisi demirin minerallerinden değildir?
  A)Hematit    B)Manyetit    C)Kriyolit       D)Limonit    E)Pirit 
  
              3) Ham (pik) demirdeki karbon oranının  artması aşağıdaki özelliklerden  hangisinin oluşmasına  neden olur?
  A)Yumuşak, sağlam ve elastik olmasına
 B)Kolay işlenmesi ve döküme elverişli  olmasına
 C)Elastik ve korozyona dayanıklı olmasına
 D)Sert, kırılgan ve işlenememesine
 E)Kolay çekilme ve levha haline gelmesine

4) Çeliğe krom (Cr) elementinin katılması, çeliğe  aşağıdaki özelliklerden hangisini kazandırır?
A)      Hafiflik, esneklik ve yalıtkanlık
B)       Sertlik ve kırılganlık
C)       Yumuşaklık ve iyi elektrik iletkenliği
D)      Sertlik, sağlamlık ve paslanmaya dayanıklılık
E)       Kolay çekilme, tel ve levha haline gelebilme

  5) I)  Palladyum
      II) Civa
     III)Mangan
   Yukarıdaki metallerden hangileri termometre sıvısı olarak kullanılmaz?
      A)Yalnız III     B) I ve II    C) II ve III    D) Yalnız I    E) I ve III 

 6) Aşağıdaki  elementlerden hangisi karşısında  verilen mineralden elde edilmez?
                    Element             Mineral
A)               Flor                   kriyolit
B)                Civa                   limonit
C)                Demir                pirit
D)               Silisyum            kuvars
E)                Titanyum           rutil 


 7) Aşağıdaki  halojenlerden hangisi karşısında  belirtilen alanda kullanılmaz?
       Element       Alan          
  A) Florür           diş macunu
  B) İyot               sofra tuzu üretimi
  C) Klor              buzun erime noktasının düşürülmesi
  D) Flor               teflon ev eşyası
  E) Brom            guatr hastalığı

8) Cevherden metal elde edilmesi sırasında  aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmez?
A)      Kırma-öğütme
B)       Zenginleştirme
C)       Damıtma
D)      Kavurma
E)       Elektroliz

9)Aşağıdakilerden hangisi azot elde etme  yöntemlerindendir?
  A)Azotdioksidin suda çözünmesi
  B)Nitratların elektrolizi
  C)Sıvı havanın damıltılması
  D)Amonyağın elektrolizi
  E)Amonyağın katalitik yükseltgenmsesi10) Aşağıdaki elementlerden hangisi karşısında belirtilen alanda kullanılmaz? 
            Element           Alan           .                                                                                                                
      A)   Altın               Mücevher yapımı
      B)   Civa                Floresans lamba yapımı
      C)   Platin              Laboratuar kaplarında
      D)   Cu                   Pil yapımında
      E)   Gümüş            Ayna yapımında       

11) Aşağıdaki bileşiklerin hangisinin formülü yanlış  verilmiştir?
             Bileşik                         Formül
      A)   Alçı taşı                       CaSO4 . 2 H2O
      B)   Güherçile                      KNO3
      C)   Dayanıklı tuğla             MgO
      D)   Sönmüş kireç                Ca(OH)2
      E)   Kabartma tozu              KOH

12)  Aşağıdaki elementlerden hangisi yanlış allotrop  ile eşleştirilmiştir?
             Element                Allotrop
       A)  Karbon                   fulleren
       B)  Kükürt                   grafit                                                                                                                                                      
       C)  Karbon                   elmas
       D)  Fosfor                    siyah fosfor
       E)  Oksijen                   ozon

13)Ozon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi  yanlıştır?
     A) Atmosferin üst kısımlarında O2 den oluşur.
     B) Ultraviyole ışınlarını soğurur.
     C) Oksijen elementini izotoplarından biridir.
     D) Mikrop öldürücüdür.
     E) Molekül yapısı O3 şeklindedir.


14) CaO, KO2 ve H2O2 bileşiklerinin sınıfı aşağıdakilerden hangisinde doğru
     belirtilmiştir?(K=1A,Ca=2A)
          CaO                KO2                  H2O2
    A) Oksit                Süperoksit         Peroksit
    B) Oksit                 Peroksit            Süperoksit
    C) Peroksit            Oksit                 Süperoksit
    D) Süperoksit        Oksit                 Peroksit
    E)  Peroksit           Süperoksit        Oksit
15) Aşağıdaki alaşımlardan hangisinin kullanım alanı yanlış verilmiştir?
          Alaşım                            Alan
   A)  Krom çeliği                      Mutfak malzemesi
   B)  Malgamalar                      Diş dolgusu
   C)  Bronz                                Madalya yapımı
   D)  Lehim                               Mermi yapımı
   E)  Alman gümüşü                  Süs eşyası